{{golfcourse}}

{{title}}

{{manager_name}} {{s_date}} ~ {{e_date}} {{max_price}} {{min_price}} {{max_price}}

{{title}}

{{golfcourse}}
~{{min_price}}
 • {{s_date}} ~ {{e_date}}
 • {{hole_count}}홀
 • 무관 무관 부부/커플 남성 여성
 • 조회수 : {{read_count}}
 • 담당자{{manager_name}}
 • {{manager_phone}}
 • 상담시간오전10시 30분 ~ 오후 6시 00분
{{good_count}} 즐겨찾기
{{manager_phone}}
천재지변으로 인해 라운딩을 못하여도 환불 불가능 상품입니다.
체크! 포함사항

식사제공, 왕복항공, 전일정 숙소, 그린피, 캐디피, 전동카트, 여행자보험

금액체크!

월 : {{mon_price}} | 화 : {{tue_price}} | 수 : {{wed_price}} | 목 : {{thu_price}}

금 : {{fri_price}} | 토 : {{sat_price}} | 일 : {{sun_price}}

상품안내

{{title}}

위약규정

{{notice}}

            

{{golfcourse}}

라운딩 후기를 작성해 주세요!

골프몬평점

전체 {{grade_count}}명
{{grade_average}} / 5.0
 • {{Math.floor((grade_star_5/grade_count)*100)}}% 0%
 • {{Math.floor((grade_star_4/grade_count)*100)}}% 0%
 • {{Math.floor((grade_star_3/grade_count)*100)}}% 0%
 • {{Math.floor((grade_star_2/grade_count)*100)}}% 0%
 • {{Math.floor((grade_star_1/grade_count)*100)}}% 0%
 • 유저아이디123

  2019.02.20

  세부 내용

1박2일

+더보기

해외골프

+더보기

할인이벤트

+
더보기